Личаківський район м. Львова. ДНЗ № 12
 
опис

Публічна інформація

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від                       (  від 26 листопада 2012 року №1220)     
"
 
 
 
 
Затверджений у сумі   2 660 552 грн.
(два мільн.шісот шістдесят тис.пятсот пятдесят дві грн.)
(сума літерами і цифрами)
Начальник відділу освіти
(посада)                      
                                          З.М.Хонько
(підпис) (ініціали і прізвище)
13.01.16р
 (число, місяць, рік) М.П.
 
 
 КОШТОРИС на  2016 рік
Дошкільний навчальний заклад № 12
(код та назва бюджетної установи)
м.Львів
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _______________Місцевий__________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування __10_Орган освіти і науки,молоді та спорту_,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)   070101
"Дошкільні навчальні заклади освіти "
(грн.)
Показники Код Усього на рік "РАЗОМ 
"
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2300552 360000 2660552
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2300552 0 2300552
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х 360000 360000
 -Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 360000 360000
(розписати за підгрупами) 0
 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0
(розписати за підгрупами) 0
 - інші надходження, у т.ч. х
     -інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) х
     -фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов`язання) х
     -повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) х
х *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 2300552 360000 2660552
 Поточні видатки 2000 2300552 360000 2660552
Оплата праці   2110 1092191 0 1092191
         Заробітна плата 2111 1092191 1092191
         Грошове забезпечення військовослужбовців         2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 392970 392970
Використання товарів і послуг 2200 815151 360000 1175151
         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар , у тому числі мякий інвентар та обмундирування 2210 40290 40290
         Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 720 720
         Продукти харчування 2230 285441 360000 645441
         Оплата послуг (крім комунальних ) 2240 32450 32450
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення, що  мають загальнодержавне значення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 455850 0 455850
         Оплата теплопостачання 2271 389166 389166
         Оплата водопостачання і водовідведення 2272 14424 14424
         Оплата електроенергії 2273 52260 52260
         Оплата природного газу 2274
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 400 0 400
        Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
        Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 400 400
Обслуговування боргових зобовязань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобовязань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань 2420
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
         Виплата пенсій і допомоги 2710 0
         Стипендії 2720 0
         Інші видатки 2730 0
         Інші виплати населенню 2800 240 240
 Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
        Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
         Капітальний ремонт житлового фонду 3131 0
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
         Реконструкція житлового фонду(приміщень) 3141 0
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі і нематеріальних активів   3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населення 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210
 Нерозподілені видатки 9000 0
 
 
Завідувач дошкільним навчальним закладом       Н.Мойсюк
(підпис) (ініціали і прізвище)
"Головний бухгалтер відділу освіти Личаківського району
" О.Варениця
(підпис) (ініціали і прізвище)
13.01.2016
                                       (число, місяць, рік)
М.П.